پورتال خانه معلم استان اصفهان
داده ای برای نمایش وجود ندارد

نرخ نامه
 گروهنامقیمت فرهنگیقیمت اداریقیمت آزاد
پلوهاته چین مرغ330003700037000
پیتزا هاپیتزا350004000040000
خورشیخورشت200002300023000
دسرهاخورش ماست220002700027000
نوشیدنی هانوشابه500050005000
کباب هاچلو جوجه320003700037000
کباب هاچلو مرغ290003200032000
کباب هاچلو کباب برگ280003100031000
کباب هاچلو کباب کامل375004150041500
کباب هاچلو کباب کوبیده270003000030000سایت مقام معظم رهبری